Goshen, Elkhart Co, Indiana

References

  1. Stukey, Alvin
  2. Stukey, Chauncey
  3. Stukey, Christian
  4. Stukey, Daniel
  5. Stukey, David W.
  6. Stukey, Emma
  7. Stukey, Ira