My Wedding!

 

Text Box: “For you created my inmost being; 
 you knit me together in my mother’s womb. 
I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well.”
Psalm 139:13-14
>NAOMI                                       

Text Box: Hey I am Naomi Gyllenberg I was born on November 10 1993 in Israel.
I have just graduated from high school, and spent 3 month with my family in the U.S, had a wonderful time. Thanks for praying for my family and me!
 

 

 


                                                                                                        

Naomi 2011

 

Uziel, Naomi and Ateret 2009

 
 

 

 

 

 

 

 

 


B                                         

 

 

 

 

 

                                                                            

Naomi, Ateret and Ayala 2004

 

Naomi and Ayala 1996

 
 

 

 

 

 

 

 


Text Box: " ùÑÄéø äÇîÌÇòÂìåÉú, îÄîÌÇòÂîÇ÷ÌÄéí ÷ÀøÈàúÄéêÈ éÀäåÈä.
 àÂãåðÈé, ùÑÄîÀòÈä áÀ÷åÉìÄé. úÌÄäÀéÆéðÈä àÈæÀðÆéêÈ, ÷ÇùÌÑËáåÉú ìÀ÷åÉì, úÌÇçÂðåÌðÈé.
 àÄí-òÂåÉðåÉú úÌÄùÑÀîÈø-éÈäÌ àÂãåÉðÈé, îÄé éÇòÂîåÉã.
ëÌÄé òÄîÌÀêÈ äÇñÌÀìÄéçÈä ìÀîÇòÇï, úÌÄåÌÈøÅà.
 ÷ÄåÌÄéúÄé éÀäåÈä, ÷ÄåÌÀúÈä ðÇôÀùÑÄé; åÀìÄãÀáÈøåÉ äåÉçÈìÀúÌÄé.
 ðÇôÀùÑÄé ìÇàãåÉðÈé îÄùåîÀøÄéí ìÇáå÷Æø, ùåîÀøÄéí ìÇáå÷Æø.
 éÇçÅì éÄùÒÀøÈàÅì, àÆì-éÀäåÈä: ëÌÄé-òÄí-éÀäåÈä äÇçÆñÆã; åÀäÇøÀáÌÅä òÄîÌåÉ ôÀãåÌú.
 åÀäåÌà, éÄôÀãÌÆä àÆú-éÄùÒÀøÈàÅì îÄëåì, òÂåðåÉúÈéå." 
úäéìéí ÷"ì
                

 

 

 

 

 

 

Kilimingaro, Africa 2005 with Dad
 
 

 

 

 


Text Box: “But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.”

Galatians 5:22-23

                     

 

Batchen and Naomi 2008

 
 

 

 

 

This is Tomer born April 27 2018

Pronounced "Toe Mare"